Sunteți gata pentru începerea programului

Casa Verde 2023?

luni – 29.05.

marți – 30.05

miercuri – 31.05

sunt zilele programate pentru înscrierea persoanelor fizice în zona Nord-Est – județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

În data de 28.04.2023 s-a publicat varianta finala a Ghidului de finanțare

Vă recomandăm șă pregătiți din timp următoarele documente :

  • Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație; (adresa din cartea de identitate trebuie să coincidă cu adresa imobilului unde se dorește implementarea. Nu se acceptă viza de flotant la adresa montajului)

  • Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație; (se poate obtine online www.anaf.ro dacă aveți SPV, sau fizic la sediile ANAF

  • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;           

  •  Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic accesînd următorul link: https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420

Înscrieri Casa Verde 2023